ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΥΙ ΑΛΤΟΥΣΕΡ, Ερνέστ Μαντέλ, Μικαέλ Λεβί, Ζαν-Μαρκ Πουαρόν

Χρονολογία: Ιούνιος  2008

Σελίδες: 178

Τιμή: 8 ευρώ

Πρόλογος

Οι Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη πα­ρου­σιά­ζουν στο α­να­γνω­στι­κό κοι­νό το βι­βλί­ο, υ­πό τον γε­νι­κό τί­τλο, Α­πά­ντη­ση στον Λου­ί Αλ­του­σέρ. Η έκ­δο­ση αυ­τή πε­ριλαμ­βά­νει τέσ­σα­ρα κεί­με­να: Δύ­ο του Ερ­νέ­στ Μα­ντέλ, Α­πά­ντη­ση στον Λου­ί Αλ­του­σέρ και στον Ζαν Ελ­λε­στέ­ιν και Ο Αλ­του­σέρ διορ­θώ­νει τον Μαρ­ξ, έ­να του Μι­κα­έλ Λε­βί, Ι­στο­ρι­κι­σμός και αν­θρω­πι­σμός στον Μαρ­ξ ή Ξα­να­δια­βά­ζο­ντας το «Κε­φά­λαιο» και έ­να του Ζαν-Μαρ­κ Πουα­ρόν, Ο Αλ­του­ρέρ, η Ι­δε­ο­λο­γί­α, το Σχο­λεί­ο.

Ο Λ. Αλ­του­σέρ υ­πήρ­ξε έ­νας α­πό τους κο­ρυ­φαί­ους θε­ω­ρη­τι­κούς του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γαλ­λί­ας (ΚΚΓ) και οι α­πό­ψεις του εί­χαν κά­ποια α­πή­χη­ση, κυ­ρί­ως α­νά­με­σα στους δια­νο­ού­με­νους, στις δε­κα­ε­τί­ες του ’60 και του ‘70. Αρ­γό­τερα ά­σκη­σε κρι­τι­κή στον στα­λι­νι­σμό και στην πο­λι­τι­κή του ΚΚΓ.

Η έκ­δο­ση αυ­τού του βι­βλί­ου έ­χει σαν σκο­πό να γνω­ρί­σει στους έλ­λη­νες α­ναγνώ­στες και ι­διαί­τε­ρα στους α­γω­νι­στές του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος τις πραγμα­τι­κές α­πό­ψεις του Λου­ί Αλ­του­σέρ και ό­χι αυ­τές που πα­ρου­σιά­ζουν-στην χώ­ρα μας-ο­ρι­σμέ­νοι ρε­του­σα­ρι­σμέ­να και κυ­ρί­ως ε­πι­λε­κτι­κά. Πρέ­πει να γί­νει γνω­στό ό­τι ο Λ. Αλ­του­σέρ ρί­χνει στην πυ­ρά σχε­δόν ό­λα τα έρ­γα των μαρ­ξι­στών και του ί­διου του Μαρ­ξ (ε­κτός ί­σως α­πό τις ση­μειώ­σεις του Μαρ­ξ για το «Εγ­χει­ρί­διο Πο­λι­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας» του Ά­ντολ­φ Βά­γκνερ!)

Νο­μί­ζου­με, ό­τι μέ­σα α­πό την κρι­τι­κή στις α­πό­ψεις του Λ. Αλ­του­σέρ που α­σκούν οι τρεις συγ­γρα­φείς της πα­ρού­σας έκ­δο­σης ό­χι μό­νο φαί­νε­ται ο α­ντι­μαρ­ξιστι­κός χα­ρα­κτή­ρας τους, αλ­λά ταυ­τό­χρο­να διευ­κρι­νί­ζο­νται και μια σει­ρά από θέ­μα­τα με­γά­λης ση­μα­σί­α για το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα. Αυ­τοί οι δυο λό­γοι έ­καναν  αυ­τή την έκ­δο­ση α­να­γκαί­α και χρή­σι­μη.

 

Εργατική Πάλη