ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ 2ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Ερνέστ Μαντέλ

Χρονολογία: Μάης  2007

Σελίδες: 274

Τιμή: 12 ευρώ

 

Απο το οπισθόφυλλο 

Το ί­διο το μέ­γε­θος του πο­λέ­μου του 1939-1945 έ­χει, συ­χνά, πα­ρα­σύ­ρει τους ι­στο­ρι­κούς να με­λε­τή­σουν συ­γκε­κρι­μέ­νες εκ­στρα­τεί­ες σε βά­ρος του ευ­ρύ­τε­ρου πα­νο­ρά­μα­τος. Σε αυ­τή την ευ­κο­λο­διά­βα­στη και πλού­σια σε λε­πτο­μέ­ρειες ι­στο­ρί­α της σύ­γκρου­σης, ο Βέλ­γος με­λε­τη­τής  Ερ­νέστ Μα­ντέλ (συγ­γρα­φέ­ας γνωστών οι­κο­νο­μι­κών έρ­γων ό­πως ο Ύ­στε­ρος Κα­πι­τα­λι­σμός και η Μαρ­ξι­στι­κή Οι­κο­νο­μι­κή Θε­ω­ρί­α) σκια­γρα­φεί την ά­πο­ψή του ό­τι ο πό­λε­μος ή­ταν, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, έ­νας συν­δυα­σμός  αρ­κετών ξε­χω­ρι­στών α­γώ­νων. Ή­ταν μια μά­χη α­νά­με­σα σε α­ντί­πα­λους ι­μπε­ρια­λι­σμούς για την πα­γκό­σμια η­γε­μο­νί­α. Τα τε­ρά­στια συμ­φέ­ρο­ντα που ε­μπλέ­κο­νταν έσυ­ραν στον πό­λε­μο λα­ούς που γλί­τω­σαν στον Πρώ­το Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο και, έ­τσι, με­τα­μόρ­φω­σαν το διε­θνή πο­λι­τι­κό χάρ­τη. Ο πό­λε­μος ή­ταν, ε­πι­πλέ­ον, και έ­νας α­γώ­νας για α­πε­λευ­θέ­ρω­ση α­πό τον ι­μπε­ρια­λι­σμό, που δό­θη­κε α­πό τα α­ποι­κιο­κρα­τού­με­να έ­θνη – την Κί­να, την Ιν­δο­νη­σί­α, το Βιετ­νάμ και, κυ­ρί­ως την Ιν­δί­α – που η κα­το­πι­νή ι­στο­ρί­α τους κα­θο­ρί­στη­κε α­πο­φα­σι­στι­κά α­πό τον πό­λεμο. Ο Μα­ντέλ υ­πο­στη­ρί­ζει ό­τι έ­να κα­θο­ρι­στι­κό νέ­ο στοι­χεί­ο σε αυ­τό τον πό­λεμο ή­ταν η γι­γά­ντια σύ­γκρου­ση α­ντί­θε­των κοι­νω­νι­κών συ­στη­μά­των, του να­ζιστι­κού κα­πι­τα­λι­σμού της Γερ­μα­νί­ας α­πέ­να­ντι στον χυ­δαί­α παραμορφω­μέ­νο σο­σια­λι­σμό της Στα­λι­νι­κής Ρω­σί­ας. Τέ­λος, για τους λα­ούς που υ­πέ­φε­ραν κάτω α­πό το φα­σι­σμό, ο πό­λε­μος με­τα­μορ­φώ­θη­κε σε έ­να πό­λε­μο α­ντί­στα­σης – καθώς με­τα­τρά­πη­κε σε ο­ρι­σμέ­νες χώ­ρες, ό­πως η Αλ­βα­νί­α και η Γιου­γκο­σλα­βί­α, σε ε­πα­νά­στα­ση. Μέ­σα α­πό λι­τά κε­φά­λαια, ο Μα­ντέλ ε­ξε­τά­ζει το ρό­λο που έ­παι­ξαν η τε­χνο­λο­γί­α, η ε­πι­στή­μη, η διοι­κη­τι­κή μέ­ρι­μνα, τα ό­πλα και η προ­πα­γάν­δα. Σε ό­λο το έρ­γο του, α­να­πτύσ­σει σκέ­ψεις για τη στρα­τιω­τι­κή στρα­τη­γι­κή των αντί­πα­λων κρα­τών μέ­σα α­πό την α­να­λυ­τι­κή δι­ή­γη­ση του πο­λέ­μου και των α­πο­τελε­σμά­των του.