ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ, Λέον Τρότσκι

Χρονολογία: Ιούνιος  2007

Σελίδες: 172

Τιμή: 8 ευρώ

 

Πρόλογος

Φέ­τος συ­μπλη­ρώ­νο­νται 90 χρό­νια α­πό την Ο­κτω­βρια­νή Ε­πα­νά­στα­ση που η στα­λι­νι­κή α­ντε­πα­νά­στα­ση οδή­γη­σε στον εκ­φυ­λι­σμό και τε­λι­κά στην κα­τάρ­ρευ­σή της και στην πα­λι­νόρ­θωση του κα­πι­τα­λι­σμού. Έ­να μέ­ρος α­πό τα πολ­λά και τε­ρά­στια προ­βλή­μα­τα με τα οποί­α α­σχο­λή­θη­κε το πρώ­το ερ­γα­τι­κό κρά­τος στον κό­σμο ή­ταν και τα προ­βλή­ματα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας που α­ντι­με­τώ­πι­ζε η νε­α­ρή σο­βιε­τι­κή κοι­νω­νί­α. Οι τε­ρά­στιες κα­τα­στρο­φές που εί­χε προ­κα­λέ­σει ο εμ­φύ­λιος πό­λε­μος, οι τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις σε υ­λι­κά μέ­σα και υ­πο­δο­μές δεν ε­μπό­δι­σε τους ε­πα­να­στά­τες του Μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος να δεί­ξουν την με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή προ­σο­χή στην ε­πί­λυ­ση αυ­τών των προ­βλη­μά­των. Η έλ­λει­ψη μορ­φω­τι­κής/πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρονο­μιάς και ε­μπει­ρί­ας α­πό πα­ρό­μοιες α­νά­λο­γες κα­τα­στά­σεις έ­δω­σε στο εγ­χεί­ρη­μά τους τη μορ­φή α­λη­θι­νών «κοι­νω­νι­κών πει­ρα­μα­τι­σμών» που α­πο­τε­λούν ση­μεί­α προ­σο­χής, με­λέ­της και α­να­φο­ράς για τους ε­πα­να­στά­τες που πα­λεύ­ουν για την α­να­τρο­πή του κα­πι­τα­λι­στι­κού κα­θε­στώ­τος και την ε­γκα­θί­δρυ­ση του Σο­σια­λι­σμού.

Οι ρώ­σοι ε­πα­να­στά­τες εί­χαν πλή­ρη ε­πί­γνω­ση ό­τι η οι­κο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού στην χώ­ρα τους συνδέεται και με την ε­πί­λυ­ση των ά­πει­ρων προ­βλη­μά­των της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής (οι­κο­γέ­νεια, εκ­κλη­σί­α, πο­τό, ε­λεύ­θε­ρος χρό­νος και δια­σκέδα­ση, βρί­σι­μο, ευ­γέ­νεια και φι­λο­φρο­νή­σεις, προ­λή­ψεις και δει­σι­δαι­μο­νί­ες κλπ) που εί­χαν κλη­ρο­νο­μή­σει α­πό το προ­η­γού­με­νο κα­θε­στώς . Το βι­βλί­ο του Λ. Τρό­τσκι Προ­βλή­μα­τα της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής (μια σει­ρά έ­ξο­χων  άρ­θρων που δη­μο­σιεύ­τη­καν στην Πρά­βδα το 1923) δί­νει μια ει­κό­να αυ­τών των προ­βλη­μά­των και των ε­πί­μο­νων προ­σπα­θειών που κα­τα­βλή­θη­καν για την α­ντι­με­τώ­πι­σή τους στα πρώ­τα χρό­νια της Σο­βιε­τι­κής ε­ξου­σί­ας. Ό­λα τα ζητήματα που θί­γο­νται α­πό τον Τρό­τσκι εί­ναι πα­ρό­ντα-με την ί­δια αν ό­χι και χει­ρό­τε­ρη μορ­φή- σ’ όλες τις ση­με­ρι­νές κα­πι­τα­λι­στι­κές κοι­νω­νί­ες.

Δια­βά­ζο­ντας αυ­τό το βι­βλί­ο ο α­να­γνώ­στης θα γνω­ρί­σει μια α­κό­μη πλευ­ρά του τι α­κρι­βώς ή­ταν η Σο­βιε­τι­κή ε­ξου­σί­α, τι ή­ταν αυ­τό που οι­κο­δο­μού­σαν οι ρώσοι ε­πα­να­στά­τες που τό­σο πο­λύ δια­στρε­βλώ­θη­κε α­πό τη με­τέ­πει­τα ε­πι­κρά­τηση του στα­λι­νι­σμού και δυ­σφη­μί­στη­κε α­πό την α­στι­κή προ­πα­γάν­δα. Το στα­λι­νικό κα­θε­στώς ε­ξα­φά­νι­σε αυ­τά τα προ­βλή­μα­τα το­πο­θε­τώ­ντας τα κά­τω α­πό το χαλί και ά­φη­σε την σο­βιε­τι­κή κοι­νω­νί­α σε μια μι­ζέ­ρια, α­πά­θεια και πα­θη­τι­κότη­τα κα­τα­στρο­φι­κή και αυ­το­κα­τα­στρο­φι­κή τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα των ο­ποί­ων τα γνω­ρί­σα­με ό­λοι. Μα­ζί με τα προ­βλή­μα­τα ε­ξα­φά­νι­σε και αυ­τό το βι­βλί­ο (ό­πως και τον συγ­γρα­φέ­α του  και σχε­δόν ό­λους τους ε­πι­φα­νείς ρώ­σους ε­πα­να­στάτες και πε­ρί­που 1,5 ε­κα­τομ­μύ­ριο μέ­λη του μπολ­σε­βί­κι­κου κόμ­μα­τος και αρ­κε­τά ε­κα­τομ­μύ­ρια σο­βιε­τι­κούς πο­λί­τες και κομ­μου­νι­στές και α­γω­νι­στές άλ­λων χω­ρών κλπ).

Αυ­τό το βι­βλί­ο κυ­κλο­φό­ρη­σε για πρώ­τη φο­ρά στα αγ­γλι­κά το 1973 (Νέ­α Υόρ­κη) και λί­γα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα στα γαλ­λι­κά (1976 α­πό τις εκ­δό­σεις 10/18) κά­τω α­πό το πνεύ­μα α­να­ζω­ο­γό­νη­σης και ε­πα­να­σύν­δε­σης του νή­μα­τος με τον ε­πα­να­στα­τικό μαρ­ξι­σμό που έ­φε­ρε ο Μά­ης του ’68. Στην Ελ­λά­δα κυ­κλο­φό­ρη­σε για πρώ­τη φο­ρά α­πό τις εκ­δό­σεις Ου­το­πί­α το 1980. Οι Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη θε­ώ­ρη­σαν σκό­πι­μο στα 90 χρό­νια α­πό την ε­πα­νά­στα­ση του ρώ­σι­κου προ­λε­τα­ριά­του του 1917 που συ­ντά­ρα­ξε τον κό­σμο, να ε­πα­νεκ­δώ­σουν αυ­τό το πο­λύ­τι­μο βι­βλί­ο