Γυναίκα και οικογένεια, Λέον Τρότσκι – Αποφάσεις του 11ου & του 13 Παγκοσμίου Συνεδρίου της 4ης Διεθνούς

Χρονολογία: Ιούνης 2007

Σελίδες: 200

Τιμή: 8 ευρώ

 

Πρόλογος

Το βι­βλί­ο που κρα­τά­ει στα χέ­ρια του ο α­να­γνώ­στης Για το Γυ­ναι­κεί­ο Ζή­τη­μα α­πο­τε­λεί­ται α­πό τρί­α κεί­με­να ε­ξαι­ρε­τι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος. Το πρώ­το του Τρό­τσκι α­πο­τε­λεί­ται α­πό πέ­ντε λό­γους και άρ­θρα και έ­να α­πόσπα­σμα α­πό το πε­ρί­φη­μο βι­βλί­ο του Προ­δο­μέ­νη Ε­πα­νά­στα­ση (Το Θερ­μι­δόρ και η Οι­κο­γέ­νεια). Το κεί­με­νο του Τρό­τσκι με τον τί­τλο Γυ­ναί­κα και Οι­κο­γένεια α­σχο­λεί­ται με τα προ­βλή­μα­τα της γυ­ναί­κας στην κοι­νω­νί­α και πως τα α­ντι­με­τώ­πι­ζε η Ο­κτω­βρια­νή Ε­πα­νά­στα­ση. Και το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο, τις δυ­σκο­λίες που συ­νά­ντη­σε το νε­α­ρό Σο­βιε­τι­κό κρά­τος προ­κει­μέ­νου να τα λύ­σει στην πρά­ξη. Πρέ­πει να πού­με ε­δώ ό­τι για τους κλα­σι­κούς του μαρ­ξι­σμού και ι­διαίτε­ρα για τον Τρό­τσκι που έ­δει­χνε έ­να ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον και α­σχο­λή­θηκε πά­ρα πο­λύ, ο σο­σια­λι­σμός δεν νο­ού­νταν χω­ρίς την ε­πί­λυ­ση του γυ­ναι­κεί­ου προ­βλή­μα­τος, των οι­κο­γε­νεια­κών, α­το­μι­κών σχέ­σε­ων κλπ που κλη­ρο­νο­μή­θη­καν α­πό το κα­πι­τα­λι­στι­κό σύ­στη­μα. Με την ί­δια α­κρι­βώς ο­πτι­κή α­ντι­με­τω­πί­ζονται και ό­λες θε­σμι­κές και στην πρά­ξη αλ­λα­γές που ε­πέ­φε­ρε πά­νω σ’ αυ­τά τα ζη­τή­μα­τα και συ­γκε­κρι­μέ­να στο γυ­ναι­κεί­ο και στην οι­κο­γέ­νεια η στα­λι­νική α­ντε­πα­νά­στα­ση.

Το κεί­με­νο του Τρό­τσκι δεν έ­χει μο­νά­χα μια ι­στο­ρι­κή α­ξί­α. Πέ­ρα α­πό την σημα­σί­α και σπου­δαιό­τη­τα του, έ­χει και πρα­κτι­κή α­ξί­α για το σή­με­ρα. Για­τί πολλά α­πό τα προ­βλή­μα­τα ε­κεί­νης της ε­πο­χής-αν ό­χι στο σύ­νο­λό τους-τα­λα­νί­ζουν και τη ση­με­ρι­νή ερ­γα­ζό­με­νη γυ­ναί­κα και την ερ­γα­τι­κή οι­κο­γέ­νεια. Μά­λι­στα α­πό πολ­λές πλευ­ρές ί­σως να έ­χουν χει­ρο­τε­ρεύ­σει.

Το δεύ­τε­ρο και τρί­το κεί­με­νο α­πο­τε­λούν α­πο­φά­σεις του 11ου και του 13ου Πα­γκό­σμιου Συ­νε­δρί­ου της 4ης Διε­θνούς. Η 4η Διε­θνής εί­χε πά­ντο­τε και σύμ­φω­να με την μαρ­ξι­στι­κή πα­ρά­δο­ση έ­να ι­διαί­τε­ρο εν­δια­φέ­ρον για το γυ­ναι­κεί­ο ζή­τημα. Δι­καί­ως μπο­ρεί να αι­σθά­νε­ται υ­πε­ρή­φα­νη ό­τι εί­ναι το μό­νο ρεύ­μα του εργα­τι­κού κι­νή­μα­τος που α­σχο­λή­θη­κε τό­σο πο­λύ θε­ω­ρη­τι­κά, πο­λι­τι­κά και πρακτι­κά με αυ­τό το πρό­βλη­μα.

Οι δυο α­πο­φά­σεις και ει­δι­κά ε­κεί­νη του 11ου Συ­νε­δρί­ου κά­νουν μια έ­ξο­χη α­νάλυ­ση του γυ­ναι­κεί­ου προ­βλή­μα­τος σ’ ό­λο τον κό­σμο (α­νε­πτυγ­μέ­νες κα­πι­ταλι­στι­κές χώ­ρες, Τρί­τος Κό­σμος, χώ­ρες του πρώ­ην «υ­παρ­κτού σο­σια­λι­σμού»). Δεν στα­μα­τούν ό­μως ε­κεί. Προ­χω­ρούν και σε μια σει­ρά α­πό προ­τά­σεις και αι­τήμα­τα για την α­ντι­με­τώ­πι­σή του.

Οι Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη κυ­κλο­φο­ρούν αυ­τά τα τρί­α κεί­με­να μα­ζί σε ένα βι­βλί­ο με την βε­βαιό­τη­τα ό­τι συμ­βάλ­λουν στην κα­τα­νό­η­ση αυ­τών των τό­σο ση­μα­ντι­κών προ­βλη­μά­των που α­πο­τε­λούν κομ­βι­κά ση­μεί­α για τους ε­πα­να­στάτες μαρ­ξι­στές και γε­νι­κά για την τα­ξι­κή πά­λη.

 Εργατική Πάλη