«ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ στη ΖΩΗ». Η τέχνη στην υπηρεσία του ανθρώπου (του Δημήτρη Κατσορίδα)

«ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ στη ΖΩΗ». Η τέχνη στην υπηρεσία του ανθρώπου

Από τον Δεκέμβριο του 2018, το «Eyes of Light: Εστιάζοντας στη ζωή», πραγματοποιεί συμμετοχικές καλλιτεχνικές δράσεις, με άξονα τη φωτογραφία, που στοχεύουν στην εμψυχωτική και θεραπευτική ενέργεια, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, ανθρώπων με εμπειρία καρκίνου.

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη δράση έχει ως στόχο την ψυ­χο­κοι­νω­νι­κή ευ­η­με­ρία των καρ­κι­νο­πα­θών, να μειω­θεί ο φόβος, να μπει φρένο στην απο­μό­νω­ση και το στιγ­μα­τι­σμό των αν­θρώ­πων που νο­σούν, να έχουν ένα ερ­γα­λείο για να εκ­φρά­ζουν κα­λύ­τε­ρα τις σκέ­ψεις και τα συ­ναι­σθή­μα­τά τους, να κα­τα­νο­ούν κα­λύ­τε­ρα τον εαυτό τους, να βελ­τιώ­νουν την αυ­τοει­κό­να τους, να εκτο­νώ­σουν το στρες και την κα­τά­θλι­ψη, να μοι­ρα­στούν την εμπει­ρία τους, να πει­ρα­μα­τι­στούν και να ενερ­γο­ποιούν θε­τι­κά συ­ναι­σθή­μα­τα.

Έτσι, από τις 18 έως 24 Μαΐου 2019 πραγ­μα­το­ποιεί­ται Έκ­θε­ση, με τον πα­ρα­πά­νω  τίτλο, στην Τε­χνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων (Γκάζι) από τους Συλ­λό­γους υπο­στή­ρι­ξης καρ­κι­νο­πα­θών, Άλμα Ζωής και ΚΕΦΙ, με σκοπό τόσο την ευαι­σθη­το­ποί­η­ση του κοι­νού όσο και την πρό­λη­ψη. Πε­ρι­λαμ­βά­νει διά­φο­ρες θε­μα­τι­κές ενό­τη­τες, όπως«Χαρ­το­γρα­φώ­ντας το σώμα μου»«Ζωή σε μια γραμ­μή», «Παί­ζο­ντας με τη σκιά», «Παί­ζο­ντας με φως και χρώμα» (που ση­μα­το­δο­τεί το πέ­ρα­σμα από τη σκιά στο φως, όπου οι επι­λο­γές στα χρώ­μα­τα εκ­φρά­ζουν συμ­βο­λι­κά σκέ­ψεις και συ­ναι­σθή­μα­τα της στιγ­μής), «Άγ­γιγ­μα» (που δεί­χνει τα χέρια των αν­θρώ­πων που μας στη­ρί­ζουν). «Θα ξα­να­συ­να­ντη­θού­με για να κρα­τή­σεις και πάλι το χέρι μου στη ζεστή σου χού­φτα», γρά­φει κάπου.

Ιδιαί­τε­ρη εντύ­πω­ση, μου έκα­ναν δύο επι­πλέ­ον ενό­τη­τες, χωρίς αυτό να ση­μαί­νει ότι υπο­βαθ­μί­ζω τις υπό­λοι­πες. Η μία με τίτλο, «Φω­το­γρα­φί­ζω τον φό­βο-τον ξορ­κί­ζω με χρώμα», που είναι φω­το­γρα­φί­ες κολάζ, οι οποί­ες απο­τυ­πώ­νουν διά­φο­ρα συ­ναι­σθή­μα­τα, όπως φόβο, πόνο, μο­να­ξιά, απο­μό­νω­ση, αγω­νία, θυμό, εγκλω­βι­σμό, δυ­σφο­ρία, με­λαγ­χο­λία, αδιέ­ξο­δα, εγκα­τά­λει­ψη, ανη­μπό­ρια, πλή­γω­μα, μα­ταιό­τη­τα, θλίψη, αρ­νη­τι­σμό, κλεί­σι­μο στον εαυτό, αλλά και την πα­ρέμ­βα­ση που γί­νε­ται, μέσα από μια ζω­γρα­φι­κή χει­ρο­νο­μία, ώστε να εκτο­νω­θούν αυτά τα συ­ναι­σθή­μα­τα και να ανα­τρα­πούν με μια θε­τι­κή σκέψη. Η άλλη ενό­τη­τα είναι, «Τα Πρό­σω­πα της Ελ­πί­δας», που στο­χεύ­ει στην κα­τάρ­ρι­ψη των στε­ρε­ο­τύ­πων που σχε­τί­ζο­νται με τη νόσο. Η εν λόγω ενό­τη­τα έφερε κοντά αν­θρώ­πους που έχουν αντι­με­τω­πί­σει τον καρ­κί­νο και κα­τα­ξιω­μέ­νους φω­το­γρά­φους, και δη­μιούρ­γη­σαν 15 πορ­τραί­τα από αυ­τούς, τα οποία συ­νο­δεύ­ο­νται το κα­θέ­να από ένα προ­σω­πι­κό μή­νυ­μα αι­σιο­δο­ξί­ας. Πα­ρα­θέ­τω ένα, από την Έλενα Μ.: «Η ζωή, όπως και οι άν­θρω­ποι, δεν είναι δε­δο­μέ­νη. Κα­λού­μα­στε να τη φρο­ντί­ζου­με, να τη χαι­ρό­μα­στε, να την αγα­πά­με…διαρ­κώς»