Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης

Να αποσυρθεί τώρα το νομοσχέδιο του Πιερρακάκη

Το νομοσχέδιο του υπουργού Παιδείας Πιερρακάκη, για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», εφαρμόζει και ενισχύει το πλαίσιο του νόμου 4763/2020 της Κεραμέως και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων) αλλά και με την ιδιωτικοποίηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιχειρείται με βασικό εργαλείο την αξιολόγηση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας, αλλά και με μια σειρά άλλων μέτρων όπως η τράπεζα θεμάτων, η Ε.Β.Ε και το εθνικό απολυτήριο που θα πετάξουν πρόωρα (μετά το γυμνάσιο) όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές έξω από τη δημόσια εκπαίδευση. Στοχεύει: α) στη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και το προχώρημα της ιδιωτικοποίησης της ΕΕΚ,  β) στο άνοιγμα στην αγορά που σημαίνει ότι η ΕΕΚ καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες της χρεοκοπημένης ελληνικής οικονομίας της αγοράς και να διαμορφώσει το κατάλληλο (φθηνό) εργατικό δυναμικό κατά παραγγελία των επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι θα καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική, θα διαμορφώνουν τα αναλυτικά προγράμματα και θα αποφασίζουν ποιες ειδικότητες θα λειτουργούν.

Ξεχωρίζουν σαν κατευθύνσεις: α) η μέγιστη πρόσβαση στη δια βίου κατάρτιση β) η όλο και περισσότερη μάθηση στο χώρο εργασίας, με τον θεσμό της Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης που μπορεί να γίνεται σε δημόσιο ή ιδιώτες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Αυτό το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι πολύ αναπτυγμένο στη Γερμανία και είναι  η μάθηση σε δύο διαφορετικούς χώρους. Στο επαγγελματικό σχολείο ο μαθητευόμενος αποκτά τις θεωρητικές τεχνικές γνώσεις ενώ στην επιχείρηση αποκτά πρακτικές γνώσεις και ικανότητες. Αυτό εφαρμόζεται ήδη με το θεσμό της Μαθητείας και την Πρακτική Άσκηση στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης –Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.)  και στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης –Ε.Σ.Κ. (μεταγυμνασιακά Ι.Ε.Κ.). Όμως τώρα επεκτείνεται η Πρακτική Άσκηση και στην τυπική εκπαίδευση δηλαδή στα ΕΠΑΛ. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα για την εκπαίδευση, όπου οι επιχειρηματίες θα κάνουν πως προσφέρουν εκπαίδευση, οι μαθητές θα προσφέρουν απλήρωτη εργασία (πιο συγκεκριμένα ανήλικη εργασία) και το  υπουργείο υποτίθεται ότι θα δίνει πτυχία.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές που φέρνει ο νόμος του Πιερρακάκη για την ΕΕΚ είναι:

  • Ίδρυση Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.) με βασική αποστολή την ενίσχυση της σύζευξης της ΕΕΚ με την αγορά. Τουλάχιστον δύο από τις ήδη υπάρχουσες δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Σ.Κ., ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ.) και ένα (1) Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) θα συνυπάρχουν στα υπό ίδρυση Κ.Ε.Ε.Κ., τα οποία θα ονομάζονται Campus για να καταλάβουμε ότι πρόκειται για «αναβάθμιση».

Όργανα διοίκησης του Κ.Ε.Ε.Κ. είναι α) το Συμβούλιο του Κ.Ε.Ε.Κ. το οποίο απαρτίζεται από τους διευθυντές των επιμέρους δομών, τον διευθυντή του Ε.Κ., έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήμου ο οποίος έχει την ευθύνη των κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της οικείας περιφερειακής ενότητας και β) ο Οργανωτικός Συντονιστής (μάνατζερ) του Κ.Ε.Ε.Κ. ο οποίος προεδρεύει στο Συμβούλιο, δεν είναι απαραίτητο να είναι εκπαιδευτικός και θα λαμβάνει το επίδομα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης (1000 ευρώ το μήνα).

Το Συμβούλιο θέτει στόχους, συντάσσει έκθεση πεπραγμένων, αναζητά δωρεές, διερευνά τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας προτείνει νέες ειδικότητες ή προτείνει την κατάργηση ειδικοτήτων ή ολόκληρων τομέων αν δεν εξυπηρετούν πλέον τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Σε κάθε ΕΠΑ.Λ. το οποίο δεν εντάσσεται σε Κ.Ε.Ε.Κ. συστήνεται Επιτροπή Συντονισμού του ΕΠΑ.Λ (Ε.Σ.ΕΠΑ.Λ.) στην οποία μετέχουν α) ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ως πρόεδρος β) οι υποδιευθυντές του ΕΠΑ.Λ. γ) ο Διευθυντής και οι υποδιευθυντές του ΕΚ και δ) οι τομεάρχες του ΕΠΑ.Λ. Αυτή η Επιτροπή Συντονισμού είναι μέρος του μηχανισμού αξιολόγησης, προτείνει προγραμματισμό δράσεων, αναπτύσσει συνεργασίες με το πλησιέστερο Κ.Ε.Ε.Κ, φροντίζει για την εξεύρεση επαγγελματικών χώρων για την πρακτική άσκηση των μαθητών, αναζητά οικονομικούς πόρους, εισηγείται προσθήκη ή κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ κ.ά.

  • Οργάνωση και Λειτουργία των ΕΠΑ.Λ.

Το νομοσχέδιο  για την ΕΕΚ θα οδηγήσει σε μαζικές συγχωνεύσεις όλων των συστεγαζόμενων ΕΠΑ.Λ., με συνέπεια να χαθούν πολλές οργανικές θέσεις και  να οδηγήσει σε εργασιακή ανασφάλεια μεγάλο αριθμό συναδέλφων.

 Όλες οι «βέλτιστες πρακτικές» των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ) θα εφαρμοστούν στο σύνολο των ΕΠΑ.Λ. Αυτά που ισχύουν στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. από την ίδρυσή τους το 2020 θα εφαρμοστούν τώρα σε όλα τα ΕΠΑ.Λ και σε γενικές γραμμές αφορούν: α) την ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης με συμμετοχή των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας (Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι) και των λεγόμενων κοινωνικών εταίρων (επιχειρηματίες) τόσο στον καθορισμό των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν όσο και στον σχεδιασμό του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών,  β) την εμπλοκή των επιχειρήσεων της περιοχής ακόμη και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γ) την εναρμόνιση των τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την πρακτική άσκηση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, δ) καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Γ’ τάξη, είκοσι δύο (22) ημέρες συνεχόμενα ή τμηματικά, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων, σε φορείς του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της περιοχής. Η μάθηση με βάση την εργασία όλο και επεκτείνεται με συνέπεια την απώλεια πολλών ωρών διδασκαλίας και πλεόνασμα εκπαιδευτικών. Επίσης σίγουρα θα περικοπούν και σταδιακά θα καταργηθούν οι κρατικές χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία των εργαστηρίων των δημόσιων ΕΠΑΛ και θα κατευθυνθούν στους ιδιώτες που θα παρέχουν τις εγκαταστάσεις τους για την πρακτική άσκηση. ε) τέλος ανοίγει ο δρόμος για την κατάργηση της οργανικής θέσης και της μονιμότητας αφού οι εκπαιδευτικοί στα Π.ΕΠΑ.Λ είναι αυξημένων προσόντων και τοποθετούνται με θητεία μετά από διαδικασία επιλογής βάση ειδικών κριτηρίων.

  • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.). Οι Σ.Α.Ε.Κ., α) οργανώνουν και πραγματοποιούν προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων οδηγούν σε Δίπλωμα Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) για τους καταρτιζόμενους που ολοκλήρωσαν την φοίτηση σε Σ.Α.Ε.Κ., αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν την πιστοποίηση, οργανώνονται προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων διότι η φύση και το είδος των προσόντων του επιπέδου 5 -αλλά και κάθε άλλου επιπέδου, καθορίζονται συνεχώς από την αγορά. Ανάλογα δηλαδή με τις ανάγκες των εργοδοτών σε δεξιότητες, ορίζονται και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται σε κάθε επίπεδο, γ) τέλος οι Σ.Ε.Α.Κ., οργανώνουν προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των φορέων υποδοχής.

Αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» πρέπει να μείνουν στα χαρτιά.

Θέλουν να  αποτρέψουν τη μεγάλη μάζα του μαθητικού πληθυσμού από το να κατευθυνθεί προς τα λύκεια (ΕΠΑΛ, ΓΕΛ) και την τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τη στρέψουν στην πρόωρη, χαμηλού επιπέδου κατάρτιση. Πολλές οργανικές θέσεις θα χαθούν με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών να αυξηθεί επικίνδυνα. Πρέπει να εξηγήσουμε σε μαθητές και γονείς ότι δεν πρόκειται  απλά για μία ακόμη αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά για ένα νομοσχέδιο τομή που οι επιπτώσεις του θα ιδιωτικοποιήσουν πλήρως και θα διαλύσουν την δημόσια ΕΕΚ, με στόχο να οικοδομήσουμε ένα κοινό μέτωπο. Με ΓΣ και κοινές επιτροπές αγώνα, να οργανώσουμε αγώνες ενάντια στην ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, για να σώσουμε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα αλλά και τη δημόσια και δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση.

Τώρα η ΟΛΜΕ να προκηρύξει 24ώρη απεργία και αμέσως μετά Γενικές Συνελεύσεις για να καθοριστεί η συνέχιση του αγώνα. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους φοιτητές που αυτή την περίοδο αντιστέκονται στην κατάργηση του άρθρου 16.

  • ΟΧΙ στην ψήφιση του νομοσχεδίου του Πιερρακάκη για την ΕΕΚ
  • Κατάργηση του ν. 4763/2020 για την ΕΕΚ
  • Ουσιαστική αναβάθμιση της Δημόσιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
  • Όχι στην αξιολόγηση και την αυτονομία των σχολικών μονάδων που οδηγούν στην ιδιωτικοποίησή τους
  • Όχι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

(τηλέφωνο: 2310265730,  e-mail: [email protected]