Η Μαρξιστικής Θεωρία για την Αλλοτρίωση, Ερνέστ Μαντέλ-Τζορτζ Νόβακ

Χρονολογία: Απρίλιος 2007

Σελίδες: 112

Τιμή: 6 ευρώ

 

Πρό­λο­γος

Τι εί­ναι η αλ­λο­τρί­ω­ση του ανθρώ­που και της ερ­γα­σί­ας του μέ­σα στην κα­πι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νί­α; Ποιες εί­ναι οι ρί­ζες της; Το φαι­νό­με­νο της αλ­λο­τρί­ω­σης εί­χε εξα­φα­νι­στεί μέ­σα στις με­τα­κα­πι­τα­λι­στι­κές κοι­νω­νί­ες που διευ­θύ­νο­νταν από τις στα­λι­νι­κές γρα­φειο­κρα­τί­ες; Μή­πως εί­ναι α­να­πό­φευ­κτη κα­τά­ρα για την αν­θρω­πό­τη­τα η ε­πι­βί­ω­ση της αλ­λο­τρί­ω­σής της μέ­σα σε κά­θε «βιο­μη­χα­νι­κή κοι­νω­νί­α»; Ποια εί­ναι η προ­βλη­μα­τι­κή της α­πο­αλ­λο­τρί­ω­σής της στην πο­ρεί­α οικο­δό­μη­σης της σο­σια­λι­στι­κής κοι­νω­νί­ας;

Σ’ Αυ­τά τα ε­ρω­τή­μα­τα που α­πα­σχο­λούν τους μαρ­ξι­στές σε ό­λο τον κό­σμο και προ­κα­λούν με­γά­λες συ­ζη­τή­σεις α­πα­ντούν τα τρί­α δο­κί­μια που δη­μο­σιεύ­ο­νται σ’ αυ­τό το βι­βλί­ο ( εί­χε πρω­το­κυ­κλο­φο­ρή­σει α­πό τις εκδό­σεις Πρω­το­πο­ρια­κή Βι­βλιο­θή­κη το 1985). Οι συγ­γρα­φείς τους, ο Ερ­νέ­στ Μα­ντέλ και ο Τζορ­τζ Νό­βακ εί­ναι αρ­κε­τά γνω­στοί στο ευ­ρύ­τε­ρο α­να­γνω­στι­κό κοι­νό α­πό προ­η­γού­με­νες ερ­γα­σί­ες τους. Πά­ρα πολλά έρ­γα του Μα­ντέλ έ­χουν εκ­δο­θεί στα ελ­λη­νι­κά (πολ­λά α­πό τα ο­ποί­α α­πό τις Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη). Δύ­ο βι­βλί­α έ­χουν κυ­κλο­φο­ρή­σει του Νό­βακ: «Αν­θρω­πι­σμός και Σο­σια­λι­σμός» (εκ­δό­σεις «Νέ­α Σύ­νο­ρα») και «Ει­σα­γω­γή στη λο­γι­κή του Μαρ­ξι­σμού» (εκ­δό­σεις «Πρω­το­πο­ρια­κή Βι­βλιο­θή­κη»)-έχουν ε­ξα­ντλη­θεί ε­δώ και πο­λύ και­ρό.

«Τα αί­τια τις αλ­λο­τρί­ω­σης» του Ερ­νέ­στ Μα­ντέλ πρω­το­δη­μο­σιεύτη­κε στα αγ­γλι­κά το Μά­ιο του 1970 στο «International Socialist Review” με τον τί­τλο «Η Μαρ­ξι­στι­κή Θε­ω­ρί­α για την Αλ­λο­τρί­ω­ση». Η άλ­λη με­λέ­τη του ί­διου συγ­γρα­φέ­α α­πο­τε­λεί το τε­λευ­ταί­ο κε­φά­λαιο του βι­βλί­ου του «Η δια­μόρφω­ση της οι­κο­νο­μι­κής σκέ­ψης του Καρ­λ Μαρ­ξ» που πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε το 1967 στα γαλ­λι­κά (στην Ελ­λά­δα το βι­βλί­ο κυ­κλο­φό­ρη­σε, α­πό τις εκ­δό­σεις Σ. Ι. Ζα­χα­ρό­που­λος, με τον τί­τλο «Γέ­νε­ση και ε­ξέλι­ξη των οι­κο­νο­μι­κών θε­ω­ριών του Καρ­λ Μαρ­ξ 1843-1863» αλ­λά εί­ναι α­πό πο­λύ και­ρό εξα­ντλη­μέ­νο). Η με­λέ­τη του Νό­βακ «Το Πρό­βλη­μα της Αλ­λο­τρί­ω­σης» δη­μο­σιεύ­τηκε με την πρώ­της της μορ­φή το φθι­νό­πω­ρο του 1959 στη α­με­ρι­κά­νι­κη ε­πι­θε­ώ­ρη­ση του Σο­σια­λι­στι­κού Ερ­γα­τι­κού Κόμ­μα­τος που α­να­φέ­ρα­με πα­ρα­πά­νω.

Και οι τρεις με­λέ­τες για την αλ­λο­τρί­ω­ση συν­δυά­ζουν την ε­κλα­ΐ­κευ­ση με την ε­πι­στη­μο­νι­κή α­νάλυ­ση ό­πως θα δια­πι­στώ­σουν οι α­να­γνώ­στες. Οι Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τική Πά­λη ε­πα­νεκ­δί­δουν αυ­τά κεί­με­να έ­χο­ντας την πε­ποί­θη­ση ότι εί­ναι πο­λύ ση­μα­ντι­κά και ε­πί­και­ρα.

 

Εργατική Πάλη