ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, Μισέλ Φιλντ – Ζαν Μαρί Μπρομ

Χρονολογία: Οκτώβριος  2007

Σελίδες: 202

Τιμή: 8 ευρώ

 

Πρόλο­γος

 Η συμ­με­το­χή της νε­ο­λαί­ας στους α­γώ­νες, στις ορ­γα­νώ­σεις του ερ­γα­τι­κού κινή­μα­τος και ει­δι­κά στις ε­πα­να­στα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις ή­ταν πά­ντο­τε έ­να κρί­σιμο ση­μεί­ο για την πο­ρεί­α της τα­ξι­κής πά­λης και της Ε­πα­νά­στα­σης. Στη ση­μερι­νή συ­γκυ­ρί­α εί­ναι ελ­λι­πής και πα­ρου­σιά­ζει πολ­λά κε­νά. Βα­σι­κή αι­τί­α αυ­τής της κατάστασης εί­ναι ό­λα ό­σα συ­νέ­βη­σαν κα­τά την προ­η­γού­με­νη ει­κο­σα­ε­τί­α (υ­πο­χώ­ρη­ση του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος, κα­τάρ­ρευ­ση του λε­γό­με­νου «υ­παρ­κτού σο­σια­λι­σμού», διά­λυ­ση του στα­λι­νι­σμού και με­τάλ­λα­ξη της σο­σιαλ­δη­μο­κρατί­ας σε α­στι­κό νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο ρεύ­μα κλπ) που εί­χαν σαν συ­νέ­πεια να α­πο­δυνα­μω­θούν οι α­ξί­ες, η κουλ­τού­ρα, οι πα­ρα­δό­σεις του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος και να τραυ­μα­τι­στούν σο­βα­ρά οι ι­δέ­ες του σο­σια­λι­σμού και γε­νι­κό­τε­ρα οι ε­ναλλα­κτι­κές λύ­σεις α­πέ­να­ντι στην βαρ­βα­ρό­τη­τα του κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­ματος.

Ω­στό­σο, τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια πα­ρα­τη­ρεί­ται και πά­λι μια συμμετοχή στα κι­νή­μα­τα: α­ντι­πο­λεμι­κό, α­ντι­πα­γκο­σμιο­ποι­η­τι­κό, α­ντι­ρα­τσι­στι­κό κλπ, ό­πως βέ­βαια και υ­πε­ράσπι­σης των κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών δι­καιω­μά­των και ι­διαί­τε­ρα της εκ­παίδευ­σης α­πό την νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη α­πί­στευ­της σκλη­ρό­τη­τας ε­πί­θε­ση. Παρ’ όλα αυ­τά υ­πάρ­χει έ­να πρό­βλη­μα συμ­με­το­χής, έ­να πρό­βλη­μα ρι­ζο­σπα­στι­κοποί­η­σης και πο­λι­τι­κο­ποί­η­σης και ένα α­κό­μη με­γα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα σφυ­ρη­λά­τη­σης στέ­ρε­ων και μόνι­μων δε­σμών με το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και την υ­πό­θε­ση της σο­σιαλι­στι­κής ε­πα­νά­στα­σης.

Το βι­βλί­ο Νε­ο­λαί­α και Ε­πα­νά­στα­ση των Μι­σέλ Φιλ­ντ-Ζ. Μ. Μπρόμ ό­πως και η από­φα­ση του 9ου Πα­γκό­σμιου Συ­νε­δρί­ου της 4ης Διε­θνούς Η Πα­γκό­σμια Νε­ο­λαι­ίστι­κη Ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­ση και τα Κα­θή­κο­ντα της 4ης Διε­θνούς που κυ­κλο­φορούν οι Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη  σε έ­να τό­μο εί­ναι δυο κεί­με­να ση­μα­ντι­κά. Για­τί βο­η­θούν στην κα­τα­νό­η­ση του προ­βλή­μα­τος Νε­ο­λαί­α (νεότητα), τους λό­γους ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης ό­πως και τις πο­λι­τι­κές και πρα­κτι­κές που πρέ­πει να υ­ιο­θε­τη­θούν για να α­πο­σπα­σθεί α­πό την α­στι­κή ε­πιρ­ρο­ή και να κερ­θη­θεί α­πό τις ε­πα­να­στα­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις. Ει­δι­κά σή­με­ρα που η α­στι­κή τά­ξη κα­τα­βά­λει τε­ρά­στιες προ­σπά­θειες για να α­πο­προ­σα­να­το­λί­σει  την νε­ο­λαί­α με την συ­κοφά­ντη­ση των α­ξιών, των πα­ρα­δό­σε­ων, της ι­στο­ρί­ας και της κουλ­τού­ρας του εργα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Και α­κό­μη με τον εκ­χυ­δα­ϊ­σμό των πνευ­μα­τι­κών, πο­λι­τιστι­κών και η­θι­κών α­ξιών και με τη συ­νε­χή καλ­λιέρ­γεια α­πό το κρά­τος ε­νός απολιτικού και α­μο­ρα­λι­στι­κού πνεύ­μα­τος.

Βέ­βαια τα δυο κεί­με­να α­να­φέ­ρο­νται στην ε­πο­χή του Μάη του ’68 και γι’ αυ­τό χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται α­πό το πνεύ­μα αυτής της περιόδου. Αυ­τό, ω­στό­σο, δεν α­ναι­ρεί την α­ξί­α της με­θό­δου με την ο­ποί­α προ­σεγ­γί­ζουν το ό­λο θέ­μα Νε­ο­λαί­α (νεότητα) ό­πως και την κρί­ση των πιο βασι­κών θε­σμών της α­στι­κής κοι­νω­νί­ας (οι­κο­γέ­νεια, σχο­λεί­ο, στρα­τός κλπ) μέσα στους ο­ποί­ους ζει και κι­νεί­ται η ση­με­ρι­νή νέ­α γε­νιά. Πά­ντως κά­ποια ζητήματα (ό­πως πχ, το πρό­βλη­μα των ναρ­κω­τι­κών) στο Νε­ο­λαί­α και Ε­πα­νά­στα­ση αντι­με­τω­πί­ζονται ε­πι­πό­λαια, α­ντι­φα­τι­κά και κά­πως κο­ντό­φθαλ­μα α­πό τους συγγρα­φείς, αλ­λά αυ­τά δεν εί­ναι ι­κα­νά να σκιά­σουν την ό­λη ερ­γα­σί­α τους.

 

Εργατική Πάλη