ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ, Ερνέστ Μαντέλ

Χρονολογία: Φεβρουάριος 2005

Σελίδες: 126

Τιμή: 6 ευρώ

 

Πρό­λο­γος

Οι “Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη” ε­πανεκ­δί­δουν το βι­βλί­ο του Ε. Μα­ντέλ για την θε­ω­ρί­α του ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­ματος, που εί­χαν κυ­κλο­φο­ρή­σει οι εκ­δό­σεις “Πρω­το­πο­ρια­κή Βι­βλιο­θή­κη” το 1984, με τον τί­τλο Ερ­γα­τι­κή Τά­ξη, Πρω­το­πο­ρί­α, Κόμ­μα. Η έκ­δο­ση αυ­τή κα­λύ­πτει έ­να ση­μα­ντι­κό κε­νό στην μαρ­ξι­στι­κή φι­λο­λο­γί­α, ι­διαί­τε­ρα μά­λι­στα, αν λά­βει κα­νέ­νας υ­πό­ψη ό­τι η σχε­τι­κή βι­βλιο­γρα­φί­α εί­ναι πο­λύ πε­ριο­ρι­σμέ­νη.

Τα τρί­α κεί­με­να (γραμ­μέ­να σε δια­φορε­τι­κές χρο­νο­λο­γί­ες, το πρώ­το το 1953, το δεύ­τε­ρο το 1970 και το τρί­το το 1971) του Ε. Μα­ντέλ, πα­ρά κά­ποιες ε­πα­να­λή­ψεις σε ο­ρι­σμέ­να ση­μεί­α, α­πο­τε­λούν μια ε­νιαί­α συ­νε­κτι­κή με­λέ­τη για την α­νά­πτυ­ξη της τα­ξι­κής και ε­πα­να­στα­τι­κής συ­νείδη­σης του προ­λε­τα­ριά­του, για τη λε­νι­νι­στι­κή θε­ω­ρί­α της ορ­γά­νω­σης, για τις σχέ­σεις ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος-πρω­το­πο­ρί­ας-μα­ζών. Δεν εί­ναι μια α­πλή παρά­θε­ση των α­πό­ψε­ων των Μάρ­ξ-Έν­γκελ­ς, των κλα­σι­κών του μαρ­ξι­σμού και κυ­ρίως του Λέ­νιν, αλ­λά μια σύν­θε­τη ερ­γα­σί­α, πο­λύ­τι­μη και μο­να­δι­κή, για τη θε­ω­ρία του ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος, δο­σμέ­νη α­πό τον Ε. Μα­ντέλ με ε­κλα­ϊ­κευ­μέ­νο τρό­πο.

Χρό­νια η α­στι­κή τά­ξη, η σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­α, οι ρε­φορ­μι­στές γε­νι­κό­τε­ρα-ι­διαί­τε­ρα σε πε­ριό­δους κρί­σης του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος-προ­σπα­θούν να ταυ­τίσουν τον ε­πα­να­στα­τι­κό μαρ­ξι­σμό και κυ­ρί­ως το λε­νι­νι­σμό με το στα­λι­νι­σμό. Στο ση­μεί­ο που συ­γκε­ντρώ­νουν, σχε­δόν α­πο­κλει­στι­κά, τα δη­λη­τη­ριώ­δη βέ­λη τους, εί­ναι η θε­ω­ρί­α του ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος, που την πα­ρου­σιά­ζουν ως ένα σύ­νο­λο α­νε­λεύ­θε­ρων κα­τα­να­γκα­στι­κών ορ­γα­νω­τι­κών/πει­θαρ­χι­κών κα­νό­νων που ο­δη­γούν στις στα­λι­νι­κές δι­κτα­το­ρί­ες. Προς ε­πίρ­ρω­ση των α­πό­ψε­ών τους ε­πι­κα­λού­νται και ο­ρι­σμέ­νες κρι­τι­κές που α­κού­σθη­καν μέσα α­πό τις γραμ­μές του ε­πα­να­στα­τι­κού μαρ­ξι­σμού, ό­πως της Ρό­ζας Λού­ξεν­πουργκ και του Λέ­ον Τρό­τσκι (αρ­γό­τε­ρα πα­ρα­δέ­χτη­καν το λά­θος τους), τις ο­ποί­ες χρη­σι­μο­ποιούν ε­ντε­λώς α­πο­σπα­σμα­τι­κά και α­πο­μο­νω­μέ­να και κυ­ρί­ως  πα­ρα­μορφω­μέ­να. Η ε­πί­θε­ση αυ­τού του συρ­φε­τού  στη θε­ω­ρί­α του ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος, στο­χεύ­ει στην καλ­λιέρ­γεια ε­νός κλί­μα­τος α­πά­θειας και ι­διώ­τευ­σης, στο χτύ­πη­μα της ορ­γα­νω­μέ­νης πά­λης, και στο βά­θος της, στο χτύ­πη­μα της προ­λετα­ρια­κή ε­πα­νά­στα­ση.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η θε­ω­ρί­α του ε­πα­να­στα­τι­κού κόμ­μα­τος εί­ναι κυ­ρί­ως κοι­νω­νι­κή και πο­λι­τι­κή, ε­ξε­τά­ζει τους ό­ρους με­τα­βο­λής της τα­ξι­κής συνεί­δη­σης του προ­λε­τα­ριά­του σε πο­λι­τι­κή συ­νεί­δη­ση και ε­ντε­λώς δευ­τε­ρευό­ντως πε­ριέ­χει ορ­γα­νω­τι­κά στοι­χεί­α.

Εί­ναι φα­νε­ρό, ό­τι η πά­λη για την οι­κο­δό­μη­ση της ε­πα­να­στα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, ση­μαί­νει πά­λη για την κα­τά­κτη­ση της πο­λι­τι­κής ε­ξου­σί­ας. Ση­μαί­νει ΔΕ­ΣΜΕΥ­ΣΗ γι΄ αυ­τόν τον στό­χο. Η λει­τουρ­γί­α, λοι­πόν, της ε­πα­να­στα­τι­κής ορ­γά­νω­σης α­παι­τεί τη συ­νει­δη­τή πει­θαρ­χί­α στην πο­λι­τι­κή και τη δρά­ση των με­λών της. Και λέ­με συ­νει­δη­τή για­τί α­κρι­βώς δεν ε­πι­βάλ­λε­ται α­πό την ορ­γά­νω­ση στα μέ­λη, αλ­λά α­ντί­θε­τα προ­κύ­πτει α­πό τη συμ­φω­νί­α τους για την πά­λη για το σο­σια­λι­σμό. Α­ναμ­φι­σβή­τη­τα, στις συν­θή­κες του κα­πι­τα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος εί­μα­στε α­να­γκα­σμέ­νοι να ζού­με κά­τω α­πό την υ­πο­χρε­ω­τι­κή πειθαρ­χί­α και αλ­λο­τρί­ω­ση της δου­λειάς, του σχο­λεί­ου κλπ. Α­κρι­βώς ό­μως η συ­νεί­δη­ση αυ­τής της κα­τά­στα­σης κά­νει πραγ­μα­τι­κά α­νώ­τε­ρη την η­θε­λη­μέ­νη πει­θαρ­χί­α που α­παι­τεί η πά­λη μιας ε­πα­να­στα­τι­κής ορ­γά­νω­σης. Οι κομ­μου­νιστές πι­στεύ­ουν στη δυ­να­τό­τη­τα της ερ­γα­τι­κής τά­ξης να αλ­λά­ξει την κοι­νω­νία. Η πο­λι­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, η ταύ­τι­ση δη­λα­δή του κα­θέ­να με αυ­τήν την α­πελευ­θε­ρω­τι­κή-αν­θρω­πι­στι­κή ι­στο­ρι­κή προ­ο­πτι­κή της ερ­γα­τι­κής τά­ξης, κα­θορί­ζει την προ­σω­πι­κή ζω­ή του, τον α­νυ­ψώ­νει στο α­το­μι­κό και συλ­λο­γι­κό  ε­πί­πεδο, κα­τα­κτώ­ντας την αλ­λη­λεγ­γύ­η και τη συ­ντρο­φι­κό­τη­τα.

Το βι­βλί­ο που κυ­κλο­φο­ρούν οι “Εκ­δό­σεις Ερ­γα­τι­κή Πά­λη” κά­τω α­πό το γε­νι­κό τί­τλο Για το Ε­πα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα, και πε­ρι­λαμ­βά­νει τα τρί­α κεί­με­να του Ε. Μα­ντέλ εί­ναι έ­να βα­σι­κό συ­μπλή­ρω­μα για την συ­γκρό­τη­ση των ε­πα­να­στα­τών μαρξι­στών. Για ό­σους πι­στεύ­ουν στη α­να­τρο­πή του βαρ­βά­ρου κα­πι­τα­λι­στι­κού/ιμπε­ρια­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος και στην ε­γκα­θί­δρυ­ση της σο­σια­λι­στι­κής κοινω­νί­ας.

 

Εργατική Πάλη