Μάθε τα δικαιώματα σου: Δώρο Χριστουγέννων

Μάθε τα δικαιώματα σου: Δώρο Χριστουγέννων

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.

Η χρονική περίοδος υπολογισμού αρχίζει από την 1/5 μέχρι και την 31/12 κάθε έτους. Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή την παραπάνω χρονική περίοδο δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, ίσο με έναν μηνιαίο μισθό ή 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Για όσους από τους μισθωτούς, η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου που υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους. Ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι ημέρες κατά τις οποίες καταβάλλεται επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που καταβάλλονται κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Δηλαδή πέρα από μισθό ή ημερομίσθιο και κάθε άλλη παροχή εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1/5 μέχρι 31/12.

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης θα λάβουν όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης τους από 01/05 έως 31/12.

Οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής απασχόληση: Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες τη βδομάδα (για τους απασχολούμενους με 5ήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 01/05 έως 31/12.

Για τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα 1/5 – 31/12 ο υπολογισμός θα γίνει «κομματιαστά»: Για όλες τις ημέρες κανονικής απασχόλησης το δώρο Χριστουγέννων πληρώνεται από τον εργοδότη. Για όλες τις ημέρες αναστολής από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο –με εξαίρεση τις αναστολές του Νοεμβρίου– η αναλογία του δώρου υπολογίζεται σαν ο μηνιαίος μισθός να ήταν 534 ευρώ. Για όλες τις ημέρες αναστολής του Νοεμβρίου, το δώρο υπολογίζεται σαν ο μηνιαίος μισθός να ήταν 800 ευρώ.

Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21/12. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Η καταβολή του πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 είναι το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά και να ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση καλούμε τους συναδέλφους να έρθουν σε επικοινωνία με την Αντεπίθεση των Εργαζομένων στο email: [email protected]

Για περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το δώρο Χριστουγέννων βλ. και https://www.kepea.gr/article.php?id=1524