Μάθε τα δικαιώματά σου: Δώρο Πάσχα

Δώρο Πάσχα

Το δώρο Πάσχα είναι ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα  από την Εθνική Γενική ΣΣΕ για όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα αν εργάζονται με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιονδήποτε εργοδότη και δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η μη καταβολή του. Επιπλέον το δώρο Πάσχα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα και πρέπει να καταβληθεί έως και την μεγάλη Τετάρτη.

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζόμενου, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό και η χρονική περίοδος που υπολογίζεται αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Αν  η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό  δικαιούται να πάρει μισό μισθό και αν αμείβεται με ημερομίσθιο 15 ημερομίσθια.Σε περίπτωση όμως που εργάστηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης, 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό, ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.Επιπλέον το Δώρο Πάσχα προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου( πχ νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές  ώρες κλπ).Δώρο Πάσχα, ανάλογο με τον χρόνο που δουλέψαν, δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που έχουν αποχωρήσει από την δουλειά τους κατά τον χρόνο καταβολής του, είτε γιατί απολύθηκαν, είτε γιατί παραιτήθηκαν .

Σε πεντακόσιες χιλιάδες εργαζόμενους, που είναι σε αναστολή εργασίας από τον Ιανουάριο, το 2021 το δώροΠάσχα θα δοθείστα πρότυπα του Δώρου Χριστουγέννων του 2020.  Δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στον υπολογισμό του αφού θα πληρωθούν αναλογικά με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και ο εργοδότης θα πληρώσει την αναλογία για την χρονική περίοδο κατά την οποία ο μισθωτός εργάστηκε κανονικά, πάντα εντός του 4μήνου Ιανουάριος – Απρίλιος, με βάση υπολογισμού τον ονομαστικό μισθό του. Άρα όσοι εργαζόμενοι έχουν παραμείνει σε αναστολή ολόκληρο το πρώτο 4μηνο του έτους, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου αδιαλείπτως, θα λάβουν από το κράτος 267 ευρώ. Κάθε μήνας αναστολής της σύμβασης εργασίας μεταφράζεται σε Δώρο Πάσχα της τάξης των 67 ευρώ. Για παράδειγμα ένας μισθωτός που λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ και θα έπαιρνε σε κανονικές συνθήκες δώρο 520 ευρώ, θα λάβει φέτος σχεδόν τα μισά χρήματα δηλαδή μόλις 267 ευρώ(μείωση σχεδόν 50%).

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

τηλ. επικοινωνίας 6978613964